O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

PORTOWA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA „TRYTON” realizuje operację pt. „Zakup samochodu dostawczego oraz kamizelek ratunkowych i ratowniczych w celu prowadzenia akcji dotyczących poprawy jakości wód portowych oraz rzeki Parsęta”w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Cel operacji:

Celem operacji jest zakup samochodu dostawczego, 6 szt. kamizelek ratowniczych oraz 6 szt. kamizelek ratunkowych prowadzące do poprawy jakości wód (renaturyzacja) na obszarze portu w Kołobrzegu oraz rzeki Parsęta. Realizacja Celu operacji pozwoli POSP TRYTON podjąć działania, zmierzające do zmniejszenia ilości śmieci oraz zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych.

Planowane efekty:

Realizowana operacja przyczyni się do ograniczenia negatywnego oddziaływania lokalnych przedsiębiorstw i gospodarstw na stan wód płynących i stojących na obszarze objętym LSR.

Wartość operacji łącznie 155 022,30 zł

Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR) 112 002,80 zł

Publiczne środki krajowe (wkład krajowy) 19 765,20 zł