O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Walne sprawozdawcze zebranie członków POSP Tryton

Na podstawie paragrafu 22 ust.1 pkt.1 statutu, zarząd POSP uchwala zwołanie sprwaozdawczego walnego zebrania członków w dniu 12.03.2011 r. o godzinie 14.00 w siedzibie POSP przy ulicy Żurawia 12b w Kołobrzegu.

Porządek sprawozdawczego walnego zebrana:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
3. Wybór komisji uchwał.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności walnego zebrania.
5. Sprawozdania Zarządu POSP TRYTON z działalności za rok 2010
6.Wybór delegata do powitowego zarządu O.S.P.
7.Dyskusja nad ewentualnymi zmianami w statucie
-skrócenie kadencji

8.Wolne wnioski,dyskusja

Zarząd uchwala następujący sposób powiadomienia członków o sprawozdawczo-wyborczym walnym zebraniu:
– opublikowanie zawiadomienia i porządku walnego nadzwyczajnego zebrania na stronie internetowej POSP Tryton,
– zamieszczenie zawiadomienia i porządku walnego nadzwyczajnego zebrania na tablicy ogłoszeń w siedzibie POSP Tryton.
– rozesłanie SMS informacji z zaproszeniem na stronę POSP Tryton do wszystkich członków zwyczajnych (lista na stronie).

Zarząd