O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Walne zebranie

Uchwała zarządu POSP TRYTON

z dnia 22.03.2010r.  w sprawie zwołania

Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego POSP TRYTON

 

            Zarząd POSP TRYTON uchwala zwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego członków w dniu 25.04.2010 r. o godzinie 11:00 w siedzibie POSP przy ulicy Żurawiej 12 B w Kołobrzegu.

 Proponowany porządek sprawozdawczo – wyborczego walnego zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 3. Wybór Komisji Mandatowej.
 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania.
 5. Przyjęcie porządku zebrania.
 6. Wybór Komisji, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu, oraz działalności finansowej, informacja o zakończeniu kadencji obecnego Zarządu – Przewodniczący.
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami – ocena dotychczasowej pracy zarządu.
 10. Zatwierdzenie bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium zarządowi POSP za okres sprawozdawczy.
 11. Przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok 2010.
 12. Dyskusja, rozpatrywanie i składanie wniosków do planu działalności i finansowego.
 13. Zatwierdzenie planu działalności i planu finansowego na rok 2010.
 14. Wybory władz.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie zebrania.

Uwagi:

 1. Zarząd uchwala następujący sposób powiadomienia członków sprawozdawczo – wyborczym walnym zebraniu:
 • opublikowanie  zawiadomienia i porządku obrad na stronie internetowej POSP TRYTON,
 • zamieszczenie zawiadomienia i porządku obrad na tablicy ogłoszeń w siedzibie POSP TRYTON,
 • rozesłanie SMS-em informacji z zaproszeniem na stronę POSP TRYTON do wszystkich członków zwyczajnych (lista w załączeniu).

 W przypadku braku kworum drugi termin Walnego zebrania ustala się na dzień 25.04.2010 r. o godzinie 12:00 w siedzibie POSP przy ulicy Żurawiej 12 B w Kołobrzegu. Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania członków POSP.

                                                                                            Zarząd