O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

Walne nadzwyczajne zebranie członków

Uchwała zarządu POSP Tryton z dnia 04.05.2009 w sprawie zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania POSP Tryton.

Na podstawie paragrafu 22 ust.1 pkt.1 statutu, zarząd POSP uchwala zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania członków w dniu 11.05.2009 r. o godzinie 18.00 w siedzibie POSP przy ulicy Żurawia 12b w Kołobrzegu w sprawie odwołania zarządu i komisji rewizyjnej oraz powołania nowego zarządu i nowej komisji rewizyjnej.

Porządek nadzwyczajnego walnego zebrana:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
3. Wybór komisji mandatowej i uchwał.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności walnego nadzwyczajnego zebrania.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Głosowanie nad podjęciem uchwały o odwołaniu zarządu i komisji rewizyjnej.
7. Zgłaszanie kandydatur do zarządu i komisji rewizyjnej.
8. Wybory zarządu i komisji rewizyjnej.
9. Ukonstytuowanie się zarządu i komisji rewizyjnej.
10. Zakończenie zebrania

Zarząd uchwala następujący sposób powiadomienia członków o sprawozdawczo-wyborczym walnym zebraniu:
– opublikowanie zawiadomienia i porządku walnego nadzwyczajnego zebrania na stronie internetowej POSP Tryton,
– zamieszczenie zawiadomienia i porządku walnego nadzwyczajnego zebrania na tablicy ogłoszeń w siedzibie POSP Tryton.
– rozesłanie SMS informacji z zaproszeniem na stronę POSP Tryton do wszystkich członków zwyczajnych (lista na stronie).